Trận 42 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Chiến Thắng Cuối Ngày Dành Cho Duyên Ti

Trận 42 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Chiến Thắng Cuối Ngày Dành Cho Duyên Ti Trận...

Trận 41 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Gà Duyên Ti Hay Mà Gặp Bảo Sting Quá Trâu

Trận 41 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Gà Duyên Ti Hay Mà Gặp Bảo Sting Quá...

Trận 40 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dưới Màu Bảo Sting Trận Thua Thứ 2

Trận 40 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dưới Màu Bảo Sting Trận Thua Thứ...

Trận 39 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Hạ Bảo Sting Sau Trận Thua 2 Tỷ

Trận 39 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Hạ Bảo Sting Sau Trận Thua 2...

Trận 34 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dành Thắng Khó Khăn Từ A Phú

Trận 34 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Duyên Ti Dành Thắng Khó Khăn Từ A Phú...

Trận 3 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Lụm AZ888 Xổ 1 Tỷ

Trận 3 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Lụm AZ888 Xổ 1 Tỷ Trận 3...

Trận 16 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Chấp 3 Chấm Hạ Gục Duyên Ti – Xổ 2 Tỷ

Trận 16 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Chấp 3 Chấm Hạ Gục Duyên Ti...

Trận 6 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Hạ Gục Long Thomo

Trận 6 CPC1 Ngày 20/06/2024 – Bảo Sting Hạ Gục Long Thomo Trận 6 Ngày...

Trận 2 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Nặng Hơn 6 Chấm Đá Xanh Ói Máu

Trận 2 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Nặng Hơn 6 Chấm Đá Xanh Ói Máu...

Trận 9 CPC3 Ngày 17/06/2024 – Hay Ko Bằng Hên, Đỏ Giành Thế Thắng Từ Đầu Trận Mà Thua Ở Phút Cuối

Trận 9 CPC3 Ngày 17/06/2024 – Hay Ko Bằng Hên, Đỏ Giành Thế Thắng Từ...